RÄDDA SÄBYVIKEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN!

 •                                                                              Till kommunstyrelsen

  Rädda Säbyviken!

  Bakgrund

  Österåkers kommun har vid otaliga tillfällen fattat beslut i flera bygglovsärenden angående Rydboholm 2:1 vid Säbyviken, på ett sätt som strider mot befintliga regelverk. I området har det pågått olovlig byggverksamhet och exploatering sedan 60-talet och byggnadsnämnden har i flera fall försökt ”rätta till” förhållandena genom att i efterhand fatta beslut som kan betecknas som försök att ”städa upp”.

  Gällande byggplan för Säbyviken tillåter en småbåtshamn med 350 platser och anger ett område för uppläggning av båtar. Omkringliggande mark ska nyttjas som grönområde. Området är klassificerat som riksintresse för friluftsliv och har stora naturvärden. Längs Säbyviken råder utökat strandskydd med 300 m. Säbyviken ingår som en länk i den gröna Bogesundskilen mot grönområde av stort värde.

  Det pågår samarbete mellan berörda kommuner och regionplanekontoret för att bevara och utveckla den gröna kilen i en alltmer förtätad storstadsregion. Det finns också stora kulturvärden i området i form av fornlämningar.

  Länsstyrelsen skriver i sitt remissyttrande att en arkeologisk undersökning enl 2 kap § 11 KML ska göras innan man kan gå vidare med planarbetet!

  Bygglov har beviljats 2002, 2007,2009 och 2010 för utbyggnader av olika slag. Alla är beviljade i strid mot gällande plan. Frågan om strandskyddsdispens har inte heller prövats i något av dessa ärenden förrän Länsstyrelsen i skarpa ordalag påpekade detta i augusti 2010. Byggnadsnämnden beviljade då strandskyddsdispens, ett beslut som är överklagat och ligger hos Länsstyrelsen för beslut.

  Länsstyrelsen ansåg vid detta tillfälle att överträdelserna från byggnadsnämnden varit så allvarliga och man tog därför beslut om tillsyn för att få kommunen att rätta sig efter gällande lagar. Vidare upphävde man bygglovet som byggnadsnämnden på olaga grund beviljat den 25 maj 2010. Det handlade om bygglov för en tillbyggnad på 276 kvm till den båthall om 214 kvm som man redan 2002 beviljat bygglov för. Byggnadsnämnden anförde att det rörde sig om en mindre avvikelse!!!!

  Bygglovet 2002 är sannolikt även det olagligt eftersom det vid tillfället inte fanns någon dispens från strandskydd. Om strandskyddsdispensen som nu ligger hos Länsstyrelsen för prövning ej godkänns, ska byggnaderna formellt rivas.

  Förutom att byggnadsnämnden tagit beslut som varit ”olagliga”, så har även ett antal mindre bygglov beviljats på delegation men hänvisning till att området inom kort skulle detaljplaneläggas för att möjliggöra ytterligare exploatering.

  Dagsläget

  Kommunen upprättade i maj 2010 ett förslag för ny exploatering av Säbyviken med ytterligare 350 båtplatser, nya båthallar, camping och badplats längst in i viken.

  En märklig blandning av verksamheter som sinsemellan är oförenliga, badplats och marina för 700 båtar, hur går det ihop?  Vem vill för övrigt vistas på en camping, 60 meter från en motorväg och som är så bullerstörd att man knappt kan prata i vanlig samtalston?

  Alla remissinstanser har nu sagt sitt och de flesta är negativa. Inte minst Länsstyrelsen är mycket kritisk. Läs och begrunda Länsstyrelsens yttrande.

  Naturen och området är mycket känsligt, Säbyviken är trösklad, vilket varit en god förutsättning för fiskars möjlighet att finna lekplats, men gör också att den är mycket känslig för föroreningar.

  Enligt EU.s vattendirektiv ska vattenverksamhet som ger miljöpåverkan prövas av Miljödomstol enligt miljöbalken 11 kap. En tillkommande verksamhet med 350 båtplatser kommer att ge mycket stora negativa effekter på vattenmiljön och djurlivet. Vi kräver därför att frågan om vattenverksamheten omgående prövas i Miljödomstol innan vidare beslut i ärendet kan tas.

  Även en miljökonsekvensbeskrivning måste göras och beaktas innan vidare beslut kan tas.

  Efter alla misstag som begåtts i detta ärende återstår bara att äntligen ta de rätta besluten och avstå från att exploatera Säbyviken.

  Christina Lundin             Anne-Charlotte Nissen                      Göran Sjöstedt

  Lennart Gleerup             Mats Tegnér                                    Anders Ahlström

  Petra Bergsten              Louise Sivertsson                             Ebba Sivertsson

  Hedvig Sivertsson          Diana Olofsson                                Hans Olofsson

  Lena Strömgren             Bo Strömgren                                  Jan Lundin

  Leif Gylbert                   Kjell Lindstrand                                Agneta Sjöstedt

  Mia Carlsson                 Anders Berg                                    Karin Larsson

  Mats Larsson                Birgitta Palm                                    Gustav Eurén

  Rasmus Eurén               Emma Eurén                                    Kristian Kjeldsén

  Margareta Engardt         Lars Engardt                                    Marianne Lidbrink

  Ia Envall                        Daniel Setréus                                 William Sporrong

  Ludvig Uhlbors               Anna Mörner Sporrong                     Johan Setréus

  Ingalill Tauson                Ann Sjölander                                  Jörgen Johansson

  Johan Gerdes                Mikaela Gerdes                               Stefan Deak

  Christina Eurén              Eddie Vivenius                                 Preben Wik

  Patrik Setréus                Ingmar Eurén                                   Håkan Landert

  Ingvar Persson              Anne-Marie Nordstrand-Nyqvist         Torsten Nordstrand

  Martin Andersson           Vidar Bjelke                                     Kåre Santesson

  Stefan Cronberg            Lena Rönnblad                                 Christer Rönnblad

  Åke Strid                       Tomas Seippel                                 Elisabeth Seippel

  Magnus Åström             Josefin Sjöstedt Berggren                 Göran Demant

Annonser

Om vivenius

Jag är 77 år född i Norrköping och än så länge gift sedan 55 år med samma kvinna.
Det här inlägget postades i Detaljplaner och har märkts med etiketterna . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s